Skládka a sběrný dvůr

Rozsah poskytovaných služeb

Jsou zde soustřeďovány odpady vytříděné z komunálního odpadu a následně odváženy k dalšímu zpracování.
Ve sběrném dvoře jsou shromažďovány i odpady nebezpečné od občanů i podnikatelů ve městě a okolí, které jsou odváženy k likvidaci ke smluvním partnerům.

Technické a bytové služby jsou provozovatelem Sběrného dvora Světlá nad Sázavou, který je umístěn na východním okraji města Světlé nad Sázavou v areálu střediska odpadového hospodářství. V oploceném areálu je umístěna rovněž skládka ostatních odpadů, která tvoří se sběrným dvorem funkční celek, jak po stránce nakládání s odpady, tak i po stránce technické a provozní.

Účel zařízení:

Zařízení je provozováno na základě souhlasu Krajského úřadu kraje Vysočina č. j.: KUJI 14344/2007 ze dne 13. června 2007 a slouží ke shromažďování, dotřiďování, skladování a případně úpravě vytříděných vyjmenovaných složek komunálního odpadu od fyzických osob s trvalým bydlištěm ve Světlé nad Sázavou a osob vlastnících ve Světlé nad Sázavou rekreační objekt (poplatníků místního poplatku). Dále pro odkládání odpadu z dalších smluvních obcí za aktuálně stanovené ceny.

Na SD jsou také za úplatu odebírány vyjmenované druhy odpadů od ostatních osob na základě předem uzavřené smlouvy. To však pouze do té míry, aby tím nebyla omezena obslužnost pro komunální odpady z města Světlé n. S. a smluvních obcí. Shromážděné složky odpadu jsou předávány k využití případně k likvidaci.

Popis zařízení:

Stavba je tvořena krytým skladovacím objektem – halou, kontejnerovou rampou a zpevněnou plochou nad a pod kontejnerovou rampou. Zastavěná plocha je 1 378m2, obestavěný prostor (hala) 1024 m3.

Skladovací hala je rozdělena na sedm částí: Prostor pro manipulaci a skladování papíru a plastů, šatna a denní místnost obsluhy, prostor pro objemný odpad z domácností, sklad strojů (štěpkovač), další sklad odpadů z domácností, sklad na nebezpečné odpady (např. zářivky, akumulátory), sklad tekutých odpadů s havarijní záchytnou jímkou. Betonová kontejnerová rampa umožňuje umístění 6-ti kontejnerů a jejich plnění nasypáváním.

V prostorách sběrného dvora je zřízeno MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ.

Provoz sběrného dvora je řízen platným provozním řádem, který je k dispozici u obsluhy sběrného dvora.

2021 Ceník – příjem odpadů do SOH

Souhlas Krajského úřadu kraje Vysočina k provozování odpadového hospodářství ROZINOV

Provozní doba zařízení

Letní období: 1. dubna – 31. října

Pondělí:   7:00 – 10:30 11:30 – 17:00
Úterý:     7:00 – 10:30 11:30 – 14.30
Středa:   7:00 – 10:30 11:30 – 17:00
Čtvrtek:  7:00 – 10:30 11:30 – 14:30
Pátek:     7:00 – 10:30 11:30 – 15:00
1. sobota v měsíci          8:00 – 12:00

Zimní období: 1. listopadu – 31. března

Pondělí:    7:30 – 10:30 11:30 – 17:00
Úterý:      7:30 – 10:30 11:30 – 15:30
Středa:    7:30 – 10:30 11:30 – 15:30
Čtvrtek:   7:30 – 10:30 11:30 – 15:30
Pátek:      7:30 – 10:30 11:30 – 15:30
1. sobota v měsíci           8:30 – 12:00

Kontaktní osoba

Fikar Zdeněk – provozní skládky a sběrného dvora

Tel.: (+420) 569 452 594

E-mail: fikar@tbs-svetla.cz

2019 Svozové trasy KUKA vozu po ulicích

2022 Ceník – příjem odpadů do SOH