GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 13 nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR, poskytujeme následující informace.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

TBS Světlá nad Sázavou, p.o., Světlá nad Sázavou, Rozkoš 749, PSČ 58291, e-mail: info@tbs-svetla.cz, tel: 569 452 656, ID DS: cpesjay

2. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

Jako příspěvková organizace obce pověřená provozem technických služeb ve městě a správou nemovitostí města včetně bytového fondu zpracováváme široké množství osobních údajů. Ke zpracování osobních údajů dochází převážně na základě uzavřené smlouvy. Typicky se jedná o smlouvy o nájmu bytů nebo nebytových prostor města, o vedení účetnictví pro společenství vlastníků bytů nebo pro bytová družstva, o pronájmu hrobového místa nebo o smlouvy, jejichž předmětem je nakládání s odpady. Osobní údaje někdy zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů. Jedná se např. o zájem na ochranu našeho majetku při provozu kamerového systému. Osobní údaje zpracováváme pouze na základě souhlasu subjektu osobních údajů jen výjimečně.

3. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje v nezbytném rozsahu předáváme externím poskytovatelům služeb. Pravidelně se jedná o předávání osobních údajů advokátní kanceláři, a to při poskytování právního poradenství a pomoci při vymáhání pohledávek; o poskytování daňového a účetního poradenství; o provádění auditu našeho hospodaření.

Osobní údaje nepředáváme mimo Českou republiku.

4. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje u nás jsou uloženy pouze po nezbytně nutnou dobu. Při jejím určení se v zásadě se řídíme vzorovým spisovým a skartačním řádem pro obce. Pokud tento vzorových spisový a skartační řád neupravuje konkrétní lhůty, vycházíme z toho, že bychom osobní údaje měli mít minimálně po dobu promlčecích lhůt nebo v nezbytném rozsahu po dobu, v jakém jsou potřeba pro prokázání splnění našich povinností vyplývajících z daňových a účetních předpisů.

5. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo, abychom Vám potvrdili, zda o Vás konkrétní osobní údaje zpracováváme či nikoliv. Máte také právo na to, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje, které zpracováváme, typicky ve formě jejich kopie.

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů.

Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. To však nelze uplatnit v případě, že osobní údaje pro daný účel ještě potřebujeme a že k jejich zpracování máme právní důvod.

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom zpracování osobních údajů omezili.

V případech stanovených v čl. 21 GDPR máte právo vznášet námitky proti zpracování osobních údajů

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo ho odvolat.

Na naše zpracování osobních údajů si můžete kdykoliv stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Upozorňujeme, že při uplatnění těchto práv můžeme požadovat prokázání totožnosti. To za účelem, abychom zamezili přístupu k osobním údajům neoprávněným osobám.

Bližší informace o Vašich právech jsou uvedeny v čl. 13 až 22 GDPR.

6. Zabezpečení osobních údajů

Dbáme na ochranu osobních údajů. Chráníme je před neoprávněným přístupem osob. Máme zabezpečenou budovu a zamykáme kanceláře. Dbáme i na vhodné zabezpečení výpočetní techniky.

V případě zájmu Vám na shora uvedených kontaktech poskytneme bližší informace.